Afdrukken en downloaden

Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Byte gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Byte B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

 • Onder Byte wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap  Byte B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.
 • Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Byte een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
 • Onder consument wordt verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Byte gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Onder Gebruik wordt verstaan: het met de cliënt (in de offerte) overeengekomen gebruik van webruimte, e-mailruimte en databaseruimte, uitgedrukt in MB (Megabytes) en het gebruik van Web BPU en Database BPU, uitgedrukt in BPU (Byte Performance Unit). BPU is een maat voor processorgebruik en is gedefinieerd op de website van Byte.
 • Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.
 • Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; Onder schriftelijk(e) wordt ook e-mail verstaan.
 • Onder gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.
 • Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele cliënt.
 • Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door Byte geboden diensten.
 • Onder IP-adres wordt verstaan: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) wordt toegekend.
 • De belangrijkste gegevens van Byte zijn:
  Byte BV,
  Vestigings- & bezoekadres: De Ruyterkade 139, 1011 AC Amsterdam,

  Telefoonnummer: 020 521 6226,
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
  Bereikbaarheid: tussen 9.00 uur en 17.30 uur,
  Rabobank: 3967.00.950, KVK: 0609.0748 te Amsterdam,
  BTW: NL821888080B01,
  IBAN: NL38 RABO 0396 7009 50,
  BIC: RABONL2U

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Byte, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Byte beschikbaar gestelde infrastructuur en kennis.
 2. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Byte zijn overeengekomen.
 3. De door cliënt gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Byte. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Byte de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3. Offertes

Alle door Byte gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Gedurende de bestelling kan de cliënt een offerte downloaden. Nadat de bestelling is afgerond worden de relevante gegevens van de overeenkomst door middel van een e-mail aan de cliënt bevestigd.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Byte werkt ten opzichte van cliënten met verschillende hostingpakketten. Hostingpakketten zijn overeenkomsten betreffende websites, additionele diensten en ondersteunende serviceverlening.
 2. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Byte een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Byte gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
 3. Byte gaat geen overeenkomsten aan met cliënten die een natuurlijk persoon zijn die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, indien die cliënten buiten Nederland en binnen de Europese Unie gevestigd zijn. De cliënt die niet uit hoofde van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Byte sluit garandeert dat hij of zij binnen Nederland of buiten de Europese Unie woonplaats heeft.
 4. Indien cliënt tegen het tot stand komen van een overeenkomst wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven dagen te doen.
 5. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de overeenkomst.
 6. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen na verzending van de factuur.
 7. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Byte nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid van de overdracht.
 8. Byte is gerechtigd op de website van Byte (www.byte.nl) de handelsnaam van de cliënt te vermelden.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomsten tussen Byte en cliënt worden aangegaan voor de in de bevestigingsmail overeengekomen duur. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van de in de bevestigingsmail bepaalde duur, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van dertig dagen; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste dertig dagen voor het einde van bovengenoemde contractsperiode plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden aan het Service Panel van Byte. Een opzegging dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs van de bevoegde persoon, en indien de cliënt een ondernemer is, een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.
 3. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag cliënt na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen één maand na ontvangst van de opzegging.
 4. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft cliënt het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Byte reeds met instemming van cliënt binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten.
 5. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Byte verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Byte uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
 2. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem volgt dat Byte slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet openbare - bij Byte onderhouden - gegevensbestanden, onverminderd het in lid 5 en artikel 11, leden 3 en 4 bepaalde.
 3. Byte zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  1. cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  2. dit verplicht is in het kader van een onderzoek door bevoegde autoriteiten naar strafbare gedragingen.
 4. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Byte (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
 5. Byte is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

Artikel 7. Zekerheidsstelling en uitvoering

 1. Byte is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft Byte het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Byte alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
 3. Cliënt is gehouden Byte van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst (up to date houden contactgegevens). Indien cliënt een rechtspersoon is of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Byte verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Indien cliënt een rechtspersoon is of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Byte verzoeken om overlegging van een kopie van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de bestuurders en/ of vennoten en/ of maten. Indien cliënt een natuurlijk persoon is, kan Byte verzoeken om een kopie van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 4. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Byte bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 16 en 17 bepaalde.

Artikel 8. Onrechtmatige gedragingen

 1. Cliënt dient zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
 2. Het is cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen.
 3. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Byte steeds gerechtigd maatregelen te treffen te zake aan handelen of nalaten van cliënt.
 4. Cliënt is gehouden op eerste verzoek van Byte informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waaraan Byte gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
 5. Byte is gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepalingen van dit artikel aan cliënt per direct en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Byte te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van overige rechten door Byte jegens cliënt. Byte is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens cliënt aansprakelijk te zijn.
 6. Van Byte kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van cliënt te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en cliënt. Cliënt zal een vermeende aanspraak met de betreffende derde zelf dienen af te handelen en Byte ter zake deugdelijk dienen te informeren.

Artikel 9. Gebruik van het systeem

 1. Byte verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.
 2. Byte is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Verder mag Byte wijzigingen aanbrengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die cliënt ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Byte.

Artikel 10. Beperkingen en blokkeringen toegang

 1. Byte is gerechtigd de toegang voor cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
 2. Bij gegrond vermoeden dat de in artikel 8 bedoelde gedragingen zich voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van – vooruitbetaalde – vergoedingen. Voorgenoemde levert voor Byte een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt.

Artikel 11. Helpdesk

 1. De helpdesk verzorgt ondersteunende service aan cliënt, gedurende nader aangegeven uren.
 2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Aangezien de medewerkers van de helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van cliënt, is - de helpdesk van - Byte niet aansprakelijk voor de handelingen van cliënt.
 3. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
 4. Het door cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als: instemming van cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk; de toezegging van cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk. Overeenkomstig artikel 7.2 kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door cliënt.

Artikel 12. Compensatie van schade in het geval van een gehackte site

Het komt regelmatig voor dat een website van een cliënt wordt gehackt. Dit kan voorkomen worden indien de cliënt de software van zijn systeem en/ of de software ten behoeve van zijn website regelmatig en behoorlijk onderhoudt, bijvoorbeeld, doch niet uitstuitend, door het installeren van updates. Indien de website van de cliënt wordt gehackt veroorzaakt dit overlast en schade voor Byte en haar overige cliënten. Ter compensatie van die schade is de cliënt aan Byte een bedrag van € 150,- verschuldigd voor iedere keer dat de website van de cliënt binnen één jaar meer dan eenmaal is gehackt. Byte is echter gerechtigd ook de werkelijk geleden schade in rekening te brengen, indien de werkelijk geleden schade de hoogte van deze vaste compensatie aanmerkelijk overschrijdt.

Artikel 13. (Op)levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Byte kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
 3. Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
 4. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering Byte schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
 5. Byte is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 14. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

 1. Byte draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij Byte zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van cliënt.
 2. Als niet aan Byte toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Byte liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 10 bepaalde, vallen daar eveneens onder.
 3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Byte jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Byte is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor het wijze waarop, of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het internet. Byte is voorts niet verantwoordelijk voor informatie die door derden eventueel op de website van de cliënt wordt geplaatst.
 2. Cliënt dient zich bewust te zijn van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
 3. Onverminderd het in de artikelen 9.1 en 12.1 gestelde, is Byte niet aansprakelijk voor:
  • de aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
  • verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
  • situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin Byte redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
 4. De aansprakelijkheid van Byte voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Byte in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 5. Indien Byte geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid voor Byte beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Byte gedurende het desbetreffende kalenderjaar gefactureerde bedragen, tot een maximum van € 5.000,=.
 6. Byte is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
 7. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van cliënt.

Artikel 16. Voorbehouden & recht van retentie

 1. Het eigendom van de door Byte aan cliënt geleverde goederen gaan pas van Byte op cliënt over, wanneer Byte volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
 2. Byte is gerechtigd om zaken die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17. Auteursrecht/ Industriële eigendom

 1. Voor zover cliënt door Byte software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door Byte verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is de cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
 3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Byte, te wijzigen of te verwijderen.
 4. Ten aanzien van het door Byte totstandgebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Byte aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
 5. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij Byte of bij haar toeleveranciers.
 6. Byte vrijwaart de cliënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door Byte beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt Byte terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.

Artikel 18. Gebruiksrechten

 1. De door Byte beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 16 en 17, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
 2. Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

Artikel 19. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Byte uitgedrukt in euro's en inclusief en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Byte gerechtigd de door haar gehanteerde bedragen (eveneens) uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (Euro).
 2. Alle prijzen op de website, offertes, en andere documenten van Byte zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Byte is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel te zake bestaande wettelijke voorschriften. Byte zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.
 4. Aan het eind van elke maand zal door Byte worden bepaald hoe hoog het Gebruik van de cliënt in die maand is geweest. Indien het Gebruik hoger is dan in het met cliënt overeengekomen pakket is vastgelegd, zal het pakket, en dus de overeengekomen prijs, worden aangepast. Alsdan is het overeengekomen pakket voor de resterende duur van de overeenkomst, het pakket dat – het meest – overeenkomt met het daadwerkelijke Gebruik van cliënt. Byte maakt daartoe in beginsel gebruik van zogenaamde "Building Blocks". Op de website van Byte (www.byte.nl) wordt inzicht gegeven in de Building Blocks. Indien het niet mogelijk is door middel van Building Blocks het daadwerkelijk gebruik in overeenstemming te brengen met het overeengekomen hostingpakket, wordt het hostingpakket aangepast. Na aanpassing van het hostingpakket wordt de overeenkomst verlengd met de aanvankelijk overeengekomen duur. Op de website van Byte wordt uitleg gegeven over het aanpassen van hostingpakketten.
 5. Gebruik is niet overdraagbaar naar een volgende periode, tenzij anders overeengekomen.
 6. Byte is gerechtigd de omvang en inhoud van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op de omvang van de hostingpakketten. De cliënt heeft nadat Byte schriftelijk en/ of per e-mail heeft aangekondigd de omvang en/ of inhoud van de overeenkomst te wijzigen, dertig dagen de tijd de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen, zonder dat de cliënt en/ of Byte schadeplichtig zijn.

Artikel 20. Facturen en reclames

 1. De facturen van Byte worden berekend aan de hand van te voren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.
 2. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Byte binnen tien werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Byte zal cliënt binnen achttien werkdagen na de ontvangst van de reclame, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.
 4. Byte zendt haar facturen per e-mail aan het door de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven e-mailadres, of aan een door de cliënt aan te wijzen ander e-mailadres. De cliënt kan ook opteren voor verzending van facturen door middel van reguliere post, onder de voorwaarde dat de cliënt alsdan € 2,50 per verstuurde factuur zal betalen.

Artikel 21. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan Byte zelf werken bevrijdend.
 2. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Byte ingediende factuur te voldoen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en Byte schriftelijk anders zijn overeengekomen, of op de factuur een andere termijn is vermeld. Het op de bank-/giro-afschriften van Byte aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien een factuur van Byte niet tijdig is betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Byte is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stop te zetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. Het afschrift van de door Byte verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 20 lid 2 genoemde wijze. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, niet zijnde consument, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
 6. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Byte gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. Indien de cliënt in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Het verzuim van de cliënt die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere cliënt), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Byte echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke cliënt), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Door het enkel plaatsvinden van één der volgende omstandigheden heeft Byte de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Byte verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
  • Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op cliënt van toepassing wordt verklaard, cliënt tot boedelafstand overgaat, cliënt een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  • Cliënt overlijdt of onder bewind of curatele wordt gesteld;
  • Cliënt enige wettelijke of op grond van de overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;
  • Cliënt nalaat een factuurbedrag, of een gedeelte daarvan, binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  • Cliënt zijn onderneming, of deel van zijn onderneming, staakt of overdraagt, daaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn onderneming.

Artikel 22. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 24. Geschillen

Alle geschillen - waaronder inbegrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden - voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, tenzij volgens regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Artikel 25. Geldigheid bepalingen

Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 26. Herroepingsrecht

 1. De consument/cliënt kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Byte mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Byte mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien Byte de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien Byte de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 27. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Byte hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 28. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Byte. Het modelformulier is beschikbaar op de website van Byte (www.byte.nl).
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Byte.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Byte verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 29. Verplichtingen van de Byte bij herroeping

 1. Als Byte de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Byte vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Byte in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. Byte gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Byte de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 30. Uitsluiting herroepingsrecht

Byte sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht, maar alleen als Byte dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Byte geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Byte worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Byte de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Byte geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 31. Levering en uitvoering

 1. Byte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Byte kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
 4. Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
 5. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van veertien dagen na levering Byte schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
 6. Byte is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 27 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Byte geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Byte kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 8. Na ontbinding conform het vorige lid zal Byte het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Byte tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Byte bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 32. Klachtenregeling en geschillen

 1. Byte beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Byte.
 3. Bij Byte ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Byte binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 33. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
 2. Byte heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
 3. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.

De navolgende bepalingen gelden uitsluitend voor consumenten.

Bijlage 1. Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Byte B.V. Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.